Almaszüret 2014
8 tipikus hiba, amit mindenki elkövet a külföldi munkvállalás előtt!
Ingyenes PDF anyag
Az anyag letöltéséhez be kell jelentkezni!
Kérek e-mailt
az új külföldi munkákról!
Álláskeresői hirdetés feladása
Németet szeretnék tanulni!

Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelőn irányadóak. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

Jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) a Creative Soul Kft. (székhelye: H-8230 Balatonfüred Noszlopy G. u. 16/A; cégjegyzékszám: 19-09-511840; adószám:14869765-2-19; közösségi adószám:HU14869765; Munkaügyi Központ által kiadott nyilvántartási sorszám:
1884/0/2012/1900
) mint szolgáltató („Creative Soul Kft.” vagy „Társaság”) és a Creative Soul Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő munkavállaló ügyfelek („Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit szabályozza.

1. Az ÁSZF tárgya, keretjellege

1.1 A Szerződés tárgya

1.1.1   Az ÁSZF szabályozza az összes olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevételének keretfeltételeit, amely szolgáltatást a www.kulfoldi-munka.co oldalon („Honlap”) keresztül az Ügyfél a Társaságtól igénybe vesz. Ezen szolgáltatások körébe tartoznak:

(a)             magán munkaerő-közvetítés, amelynek keretében a Creative Soul Kft. az Ügyfél által adott Eseti Megbízás alapján munkát közvetít az Ügyfél részére azt követően, hogy a Creative Soul Kft. az Ügyfél képességeit és nyelvtudását teszttel felmérte;

(b)           magán munkaerő-közvetítés Eseti Megbízás nélkül, ha az Ügyfél Előválogatás szolgáltatás keretén belül, online önéletrajzi adatlap kitöltésével és/vagy önéletrajzának feltöltésével, beküldésével kíván munkát megpályázni („Előválogatás”);

(c)            hirdetés feladása a Honlapon.

1.2 A Szerződés keretjellege

1.2.1   Az ÁSZF keretjelleggel rögzíti a Felek egymás közötti együttműködésének feltételeit, a Creative Soul Kft. ingyenes magán munkaerő-közvetítés szolgáltatásának tényleges igénybevételéhez azonban

(a)     az Ügyfél által adott, elektronikus úton visszaküldött vagy telephelyünkön kitöltött eseti megbízási szerződés („Eseti Megbízás”) vagy

(b)         Előválogatás szolgáltatás munkaerő-közvetítés esetén az online önéletrajzi adatlap kitöltése / önéletrajz feltöltése és/vagy beküldése

és annak Creative Soul Kft. általi visszaigazolása szükséges.

1.2.2   A Creative Soul Kft. általi visszaigazolással a Felek között létrejövő konkrét jogviszonyra a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek megfelelően alkalmazandók.

2. Regisztráció

2.1        A Honlap Főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2   A Creative Soul Kft.-t az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Creative Soul Kft.-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Társaságnak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „Profilom szerkesztése” menüpontban van lehetőség.

3. Az Eseti Megbízás

3.1       Az Ügyfél által adott Eseti Megbízást a Creative Soul Kft. kizárólag csak a Honlapon keresztül, regisztrált Ügyféltől és csak akkor köteles elfogadni, ha az Ügyfél a vonatkozó adatokat maradéktalanul kitölti. A Creative Soul Kft.-t  az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul és/vagy hiányosan megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2      Az Ügyfél az Eseti Megbízás és Előválogatási szolgáltatás esetén/ önéletrajz leadásával (is) kijelenti, hogy az ÁSZF-t elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


3.3        A Creative Soul Kft. az Ügyfél Eseti Megbízásának / Önéletrajzának hozzá való megérkezését követően köteles az Ügyfél részére az Eseti Megbízás / Önéletrajz beérkezését és elfogadását elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az Eseti Megbízás / Önéletrajz elküldésétől számított 72 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik.

4. A szolgáltatás Ingyenessége / Esetleges díjfizetési kötelezettség

4.1     Amennyiben az Ügyfél kizárólag a Creative Soul Kft. magán munkaközvetítői szolgáltatását [ÁSZF 1.1.1 (a) és (b) pontja] veszi igénybe, a Creative Soul Kft. szolgáltatása ingyenes.

4.2       Hirdetésfeladási szolgáltatások igénybevétele esetén az Ügyfél a hirdetésre vonatkozó üzleti szabályzatban feltüntetett speciális feltételeket is köteles elfogadni és a hirdetési díjakat köteles megfizetni a hirdetési szabályzatban meghatározott határidőben és feltételekkel. A hirdetési szabályzat innen is letölthető.

5. A Felek együttműködési kötelezettsége

5.1    A Felek kötelezik magukat, hogy az ÁSZF és az annak alapján létrejövő bármely szerződés teljesítése során egymással mindvégig szorosan együttműködnek.

5.2    Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy bár a Creative Soul Kft. a magán munkaközvetítő tevékenysége körében szolgáltatását ingyenesen nyújtja, de a Creative Soul Kft. harmadik személyekkel (különösen a potenciális munkaadókkal külön szerződésben áll, amely szerződések alapján az Ügyfél a munkaadókhoz kiközvetítésre kerülhet). A munkaadókkal kötött szerződésekben a Creative Soul Kft. számos olyan kötelezettséget vállalt, amelyek teljesítése az Ügyfél együttműködő magatartásán múlik (pl. hogy az Ügyfél munkavégzésre képes, a munkaadónál munkavégzésre meg fog jelenni, stb.). A magán munkaközvetítői szolgáltatás ingyenessége ellenére tehát az Ügyfelet a Creative Soul Kft. felé fokozott együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli, annak érdekében, hogy a Creative Soul Kft. a munkaadókkal szemben fennálló kötelezettségeit maga is teljesíthesse, igényeit érvényesíthesse.

5.3               Az együttműködési, tájékoztatási kötelezettség keretében az Ügyfél kifejezetten vállalja különösen – de nem kizárólagosan –, hogy:

5.3.1              megfelelő, pontos tájékoztatást ad képzettségéről, nyelvtudásáról, igényéről;

5.3.2              a fentieket szükség szerint teszt elvégzésével igazolja;

5.3.3             az általa előzetesen megjelölt időpontban és telefonszámon elérhető lesz; munkavállalói státuszának mindig az éppen aktuálisat állítja be, amelyet a „Profilom szerkesztése” és azon belül a „Személyes adatok” menüpontokban kell, hogy megtegyen;

5.3.4            szezonális munka esetén tájékoztatja a Creative Soul Kft.-t, ha a lejárt szezon után a munkaadó a következő szezonba is visszahívja az Ügyfelet;

5.3.5            amennyiben időközben már máshol talált munkát akkor erről és a munkáltató nevéről, elérhetőségéről a Creative Soul Kft.-t késedelem nélkül írásban tájékoztatja;

5.3.6           sem munkába állást megelőzően, sem azt követően nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a Creative Soul Kft. jó hírnevét sérti, vagy amely egyébként a munkaadóval kötendő munkaszerződés azonnali hatályú felmondására adhatna alapot (pl. nem követ el bűncselekményt, munkavégzésre az előírt időpontban, munkavégzésre alkalmas állapotban mindig megjelenik, stb.);

5.3.7           amennyiben munkaviszonya a munkaadónál megszűnik erről, és ennek okáról írásban haladéktalanul tájékoztatja a Creative Soul Kft.-t.

5.3.8         A fentiekre tekintettel a Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Ügyfél együttműködési, tájékoztatási kötelezettségét, vagy az Eseti Megbízásból fakadó egyéb lényeges kötelezettségét neki felróható okból megszegi és emiatt a munkaadóval a munkaszerződés megkötése elmarad, vagy a már létrejött munkaszerződés emiatt megszűnik, akkor a Creative Soul Kft. jogosult kötbérre igényt tartani, melynek összege 300 € (azaz háromszáz Euro ill. annak megfelelő, az esedékesség napján az MNB középárfolyamán átváltott magyar forint). A kötbért kizárólag a szerződés megszegése esetén és csak akkor köteles megfizetni az Ügyfél (a Creative Soul Kft. erre vonatkozó számlájának kiállítását követő 5 napon belül), ha a szerződés megszegése neki felróható okból történt. Ennek megfelelően nem kell megfizetni a kötbért, például ha az Ügyfél az előzetesen megállapodottak szerint a Munkaadónál a munkavégzést megkezdte.

6. Az Elállás joga, módja, következményei

6.1   Amennyiben az Ügyfél az Eseti Megbízástól el kíván állni, azt a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően teheti meg. Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az Eseti Megbízást a Creative Soul Kft. visszaigazolta (azaz a Felek között a szerződés létrejött).

6.2       Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni a Társaság részére.

6.3    Az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogot, amennyiben az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt a Creative Soul Kft. a teljesítést az Ügyfél beleegyezésével megkezdte.

7. Egyéb rendelkezések

7.1     A Honlap használata során javasoljuk az alábbi óvintézkedések megtételét: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

7.2   A Honlap használata feltételezi, hogy az Ügyfél az Internet technikai és műszaki korlátaival tisztában van és a technológiával együtt járó hibalehetőségeket ismeri, azokat elfogadja.

7.3   A Creative Soul Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.4     A Creative Soul Kft. nem vállal felelősséget:

7.4.1   a Honlapon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

7.4.2    az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;

7.4.3   a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;

7.4.4     a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

7.4.5     egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;

7.4.6     felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;

7.4.7      a rendszer használatából adódó károkért,

7.4.8    bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Creative Soul Kft. szolgáltatásait az Ügyfél a saját felelősségére használja.

A jelen ÁSZF-ben történt felelősség kizárásokat / korlátozásokat az ellenszolgáltatás mértékében a Felek kifejezésre juttatták.

7.5      A Creative Soul Kft. az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az Eseti Megbízás teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Eltérő megállapodás hiányában a Creative Soul Kft. az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki. A Creative Soul Kft. az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.6      A Creative Soul Kft. bármikor jogosult az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.7      A Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, a szerződő Felek értékhatártól függően a Veszprémi Városi Bíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

  
Bejelentkezés
Regisztráció Ingyenes regisztrációs lehetőség!

Feliratkozás hírlevélre

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Bankkártyás fizetési szolgáltató: CIB Bank Zrt.
CIB BANK
Elfogadott kártyák:
MasterCard, VISA, VISA ELECTRON, Maestro